Büyük Ölçekli Haritalar Yönetmeliği

Tarih: 20.01.2018-02:51:43   -   597 kez okundu   -   Yazan: msylmz   -   0 Yorum fbp

Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin üretilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye uygulanması ve değişimine ilişkin teknik esasları kapsayan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHY) güncelleme çalışmaları kapsamında, Taslak Yönetmelik oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİSİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük .

Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Deniz (Seyir) haritaları hariç olmak üzere büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) harita ve harita bilgisinin üretiminde ülke genelinde standardın sağlanmasını, b) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin, Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi (TUREF)’ne dayalı üç boyutlu kartezyen koordinatları (X,Y,Z) veya GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatları (enlem, boylam, elipsoit yüksekliği) ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı- 1999(TUDKA99)’a dayalı Helmert ortometrik yüksekliklerinin (H), TUSAGA-Aktif sistemiyle ya da yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanılarak elde edilmesini, coğrafî bilgi sistemlerine altlık oluşturacak biçimde ulusal veri değişim formatında derlenmesini, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle görselleştirilmesini sağlamaktır.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin üretilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye uygulanması ve değişimine ilişkin teknik esasları kapsar.

Dayanak MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesi, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 26 ve 28 inci maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 38 inci maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Yetki ve sorumluluk MADDE 4  (1) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro, geomatik) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır.

Yükümlülük MADDE 5  (1) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisini üreten ve ürettiren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

 

Yorumlar (Toplam: 0) Sıralama:
Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yazın.
Yorum Yaz
Onay kodu Değiş