Uluslararası Kartografya Konferans

Tarih: 23.01.2018-19:38:01   -   13 kez okundu   -   Yazan: msylmz   -   0 Yorum

29. uluslararası kartografya konferansı ve 17. genel kurul Japonya'da gerçekleşecek.
15-20 Temmuz 2019

 

Davet Mektubu
Kartografya Ulusal Komitesi Başkanı ve Japonya Bilim Kurumu olarak,
17. Genel Kurul ve 29. Uluslararası Kartografya Konferansına ev sahipliği yapması için Tokyo'ya
tam desteğinizi istiyorum.
Tokyo'nun tüm katılımcılar için kâğıt üzerinde geleneksel haritalar kullanarak deneyimlemelerini ve
eğlenmelerinin yanı sıra en yeni teknolojilerle haritalar hazırlamanın ideal bir yer olacağından eminiz.

Takashi MORITA

Davet mektubunun tamamını görmek için tıklaynız.

Büyük Ölçekli Haritalar Yönetmeliği

Tarih: 20.01.2018-02:51:43   -   16 kez okundu   -   Yazan: msylmz   -   0 Yorum

Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin üretilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye uygulanması ve değişimine ilişkin teknik esasları kapsayan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHY) güncelleme çalışmaları kapsamında, Taslak Yönetmelik oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİSİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük .

Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Deniz (Seyir) haritaları hariç olmak üzere büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) harita ve harita bilgisinin üretiminde ülke genelinde standardın sağlanmasını, b) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin, Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi (TUREF)’ne dayalı üç boyutlu kartezyen koordinatları (X,Y,Z) veya GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatları (enlem, boylam, elipsoit yüksekliği) ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı- 1999(TUDKA99)’a dayalı Helmert ortometrik yüksekliklerinin (H), TUSAGA-Aktif sistemiyle ya da yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanılarak elde edilmesini, coğrafî bilgi sistemlerine altlık oluşturacak biçimde ulusal veri değişim formatında derlenmesini, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle görselleştirilmesini sağlamaktır.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin üretilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye uygulanması ve değişimine ilişkin teknik esasları kapsar.

Dayanak MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesi, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 26 ve 28 inci maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 38 inci maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Yetki ve sorumluluk MADDE 4  (1) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro, geomatik) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır.

Yükümlülük MADDE 5  (1) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisini üreten ve ürettiren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

 

TUFUAB 2017 HABERİTA

Tarih: 24.04.2017-11:45:41   -   286 kez okundu   -   Yazan: msylmz   -   0 Yorum

      “Fotogrametri” ve “Uzaktan Algılama”daki gelişmeleri yakından izleyen, uygulayan ve geliştiren bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve bilgi paylaşımını sağlamayı amaç edinmiş olan Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) bu amaç doğrultusunda da 1989 yılından bu yana teknik sempozyumlar düzenliyor.

      TUFUAB IX.Teknik Sempozyumu ise 27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde Afyonkarahisar Korel Thermal Resort Clinic & SPA Otelinde gerçekleştirilecek. TUFUAB IX.Teknik Sempozyumu teknik oturumlar, poster yarışması ve kültürel gezi olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.


devamı için tıklayınız...