Büyük Ölçekli Haritalar Yönetmeliği

Tarih: 20.01.2018-02:51:43   -   590 kez okundu   -   Yazan: msylmz   -   0 Yorum

Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin üretilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye uygulanması ve değişimine ilişkin teknik esasları kapsayan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHY) güncelleme çalışmaları kapsamında, Taslak Yönetmelik oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİSİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük .

Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Deniz (Seyir) haritaları hariç olmak üzere büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) harita ve harita bilgisinin üretiminde ülke genelinde standardın sağlanmasını, b) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin, Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi (TUREF)’ne dayalı üç boyutlu kartezyen koordinatları (X,Y,Z) veya GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatları (enlem, boylam, elipsoit yüksekliği) ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı- 1999(TUDKA99)’a dayalı Helmert ortometrik yüksekliklerinin (H), TUSAGA-Aktif sistemiyle ya da yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanılarak elde edilmesini, coğrafî bilgi sistemlerine altlık oluşturacak biçimde ulusal veri değişim formatında derlenmesini, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle görselleştirilmesini sağlamaktır.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin üretilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye uygulanması ve değişimine ilişkin teknik esasları kapsar.

Dayanak MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesi, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 26 ve 28 inci maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 38 inci maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Yetki ve sorumluluk MADDE 4  (1) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro, geomatik) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır.

Yükümlülük MADDE 5  (1) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisini üreten ve ürettiren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

 

TUFUAB 2017 HABERİTA

Tarih: 24.04.2017-11:45:41   -   9.041 kez okundu   -   Yazan: msylmz   -   0 Yorum

      “Fotogrametri” ve “Uzaktan Algılama”daki gelişmeleri yakından izleyen, uygulayan ve geliştiren bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve bilgi paylaşımını sağlamayı amaç edinmiş olan Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) bu amaç doğrultusunda da 1989 yılından bu yana teknik sempozyumlar düzenliyor.

      TUFUAB IX.Teknik Sempozyumu ise 27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde Afyonkarahisar Korel Thermal Resort Clinic & SPA Otelinde gerçekleştirilecek. TUFUAB IX.Teknik Sempozyumu teknik oturumlar, poster yarışması ve kültürel gezi olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.


devamı için tıklayınız...


 

Kitâb-ı Bahriye

Tarih: 18.04.2017-19:56:01   -   1.213 kez okundu   -   Yazan: msylmz   -   0 Yorum

      Kitâb-ı Bahriye (Osmanlı Türkçesi: كتاب بحرية), Osmanlı Kaptan-ı Deryası (amirali) Piri Reis'in hazırladığı Akdeniz kıyılarına ait ayrıntılı bir harita-kılavuzdur. Kitap, denizcilere Akdeniz kıyıları, adaları, geçitleri, boğazları, körfezleri, fırtına halinde nereye sığınılacağı, limanlara nasıl yaklaşılacağı hakkında bilgiler, ayrıca limanlar arasında gitmek için kesin rotalar verir.
      Kitab-ı Bahriye'nin iki versiyonu vardır. Birincisi 1521 tarihlidir ve denizcilerin kullanımı için yapılmıştır. İkincisi 1526'da Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmak üzere hazırlanmış daha ayrıntılı ve süslü bir eserdir.
     Bu kitabın güzelliği bir yana, bu ikinci sürüm denizcilikle ilgili pek çok bilgi içerir: Birinci bölümün konuları fırtınalar, pusula, portolan (bir limanın ya da kıyının bir bölümünün, büyük ölçekte yapılmış haritası) haritaları, yıldızlarla yön bulma, okyanuslar, ve onları çevreleyen kara parçalarıdır. Ayrıca Avrupalı kâşiflerin seyahatleri hakkında da bilgiler vardır, bunların arasında Kristof Kolomb'un Yeni Dünya'yı keşfine ve Portekizlilerin Hint Okyanusu'na seferlerine değinilir.
     İkinci kısım, portolan tarzı harita ve seyir kılavuzlarından oluşur. Her bölüm söz konusu ada veya kıyının bir haritasını içerir. Bu bölümlerden birinci kitapta 132, ikincisinde 210 tane vardır. Kitab-ı Bahriye'nin ikinci bölümü, Çanakkale Boğazı ile Sultaniye ve Kilitbahir kalelerinin anlatımı ile başlar. Ege Denizi adaları ve kıyıları, Yunanistan kıyıları, Mora Yarımadası, Adriyatik kıyıları, İtalya kıyıları, Sicilya, Sardunya, Korsika adaları, Fransa kıyıları, İspanya kıyı ve limanları, Kanarya Adaları, Kuzey Afrika kıyıları, Mısır ve Nil nehri, Doğu Akdeniz kıyıları, Girit ve Kıbrıs, Anadolu'nun güney ve Ege kıyıları ve adaları, Gelibolu ile Saros Körfezi anlatılır. Kentlerdeki önemli anıt ve binaların çizimlerinin de yer aldığı kitapta ayrıca Piri Reis'e ait biyografik bilgiler de bulunur.
    Kitapta, Piri Reis, Akdeniz'le ilgili bunca bilginin büyük bir parşömen üzerine çizmek yerine bir kitapta toplamasının nedenini açıklamış, elindeki bilgilerin tek bir haritaya sığdırılmasının kullanışsız olacağını belirtmiştir.
    Kitabı Bahriye, Anadolu sahillerinin özelliklerini karış karış veren değerli bir coğrafya kitabı olarak bugün dahi geçerlidir.

Kitabı Bahriye'den Bazı Görüntüler:


             
 
                           Avrupa                                                                          Gelibolu                                

            
                       
                      Ege Denizi                                                                           Atina
  


Daha fazlası bulmak için buraya tıklayınız


Kaynak

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%A2b-%C4%B1_Bahriye